EN

Χρηματοδότηση

Μπορείτε να αιτηθείτε χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς για την αγορά ακινήτου. από το properties4sale.gr. Ενημερωθείτε εδώ για τα βασικά χαρακτηριστικά και την διαδικασία χρηματοδότησης, ή επικοινωνήστε με την ομάδα δανείων στο (+30) 210 38 98 850 ή στο loan@properties4sale.gr.

1. Βασικά Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης Φυσικών Προσώπων

Βασικά Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης Φυσικών Προσώπων
Επιτόκιο*: Σταθερό για 3, 5,10 ,15, 20,25 ή 30 έτη.
Ενδεικτικά 2,60% - 3,60%.
ή
Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 1M πλέον σταθερού περιθωρίου, ενδεικτικά 2,25% - 3,20%.
Διάρκεια: Έως 30 έτη, εφόσον η ηλικία του δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη του δανείου
Μέγιστο % Χρηματοδότησης: Έως και το 80% του τιμήματος αγοράς ή της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου (όποιο εκ των δυο είναι χαμηλότερο)
Δαπάνη Εξέτασης: Σύμφωνα με το τιμολόγιο της τράπεζας, τα οποία καταβάλλονται προ της εκταμίευσης του δανείου
Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός & Σεισμού. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης σε ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της ή η προσκόμιση ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του δανειολήπτη, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας.

Προαιρετική ασφάλιση Δανειολήπτη για τους κινδύνους Θανάτου & Μ.Ο.Α. Η εν λόγω ασφάλιση προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση ασφάλισης του δανειολήπτη θα γίνει αποδεκτή.
Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή: Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σταθερού ή του κυμαινόμενου επιτοκίου χωρίς επιβάρυνση.

Αν είστε κάτοικος εξωτερικού ή λαμβάνετε το εισόδημά σας σε νόμισμα διαφορετικό του €, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε ή επικοινωνήσετε με ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα χρηματοδότησής σας.

*
 • Το επιτόκιο προκύπτει κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής σας από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.
 • Το επιτόκιο επιβαρύνεται με εισφ. Ν.128/75 (0,12% για κατοικία & 0,60% για επαγγελματική στέγη)
 • Σε περίπτωση που το χρηματοδοτούμενο ακίνητο είναι επαγγελματική στέγη το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,00%.
 • Εφόσον το δάνειο εκτοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, το ποσό της δόσης μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τη διακύμανση του επιτοκίου χορηγήσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (ΣΕΠΠΕ)

1. Για ποσό δανείου 100.000€, με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου, διάρκεια αποπληρωμής 30 έτη, ήτοι 360 μηνιαίες δόσεις, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1Μ ( -0,57 την 06/12/2021), πλέον περιθωρίου 3,20% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, 0,12%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 350€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:142,40€, ισχύουν τα ακόλουθα:
Μηνιαία δόση: 408,25€
Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 100.000€
Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 47.548€
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 147.548€
Σ.Ε.Π.Π.Ε: 2,83%

2. Για ποσό δανείου 100.000€, με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου, διάρκεια αποπληρωμής 30 έτη, ήτοι 360 μηνιαίες δόσεις, σταθερό επιτόκιο 3,60% για όλη τη διάρκεια του δανείου (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, 0,12%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 350€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:142,40€, ισχύουν τα ακόλουθα:
Μηνιαία δόση: 461,40€
Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 100.000€
Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 66.711€
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 166.711€
Σ.Ε.Π.Π.Ε: 3,83%

Σημειώνεται ότι στο 1ο παράδειγμα το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω παραδείγματα το ΣΕΠΠΕ, η μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Επισημαίνουμε ότι η ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού είναι υποχρεωτική για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου.
Στα ανωτέρω παραδείγματα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος ασφάλισης του προσημειούμενου ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη. Σε περίπτωση μη ασφάλισης για τους κινδύνους ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενδέχεται να υπάρχει προσαύξηση στο ανωτέρω αναφερθέν σταθερό επιτόκιο/περιθώριο.

Επισημαίνεται ότι η αθέτηση υποχρεώσεων από τη δανειακή σύμβαση ενδέχεται να έχει νομικές ή οικονομικές συνέπειες για τον δανειολήπτη

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους χρηματοδότησης να λάβετε από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας

2. Διαδικασία Χρηματοδότησης Φυσικών Προσώπων

Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς μόνο με τον κωδικό ακινήτου, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οικονομικής προέγκρισης ώστε να υποβάλλετε το αίτημά δανειοδότησής σας.

Σημείωση: Η διαδικασία αιτήματος χρηματοδότησης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του άμεσα ενδιαφερόμενου στο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος δανειοδότησης εξ αποστάσεως.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εξετάσει την αίτηση δανειοδότησης σας και θα σας ενημερώσει εντός 3 εργάσιμων ημερών κατά μέσο όρο για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της.

Μετά την προέγκριση του ως άνω αιτήματος, θα ενημερωθείτε από το κατάστημα για τα επόμενα βήματα έως την ολοκλήρωση της εκταμίευσης του δανείου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+30) 210 38 98 850.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 2. Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα
  • Έντυπο Ε9, εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία

  Για μισθωτούς / συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους
  • Για μισθωτούς: τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία, οι μικτές και καθαρές αποδοχές, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, o φόρος κ.λ.π.)
  • Για συνταξιούχους: μηνιαία/τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόφαση σύνταξης στις περιπτώσεις που είτε έχει υποβληθεί αίτηση για σύνταξη είτε λαμβάνεται αναπηρική σύνταξη

  Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες / αγρότες & κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων φορολογικών ετών
  • Έγγραφα για τα 2 τελευταία φορολογικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Έντυπο Ν)
  • Βεβαίωση Απόδοσης Μερίσματος, εφόσον υπάρχει συμμετοχή σε εταιρεία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+30) 210 38 98 850

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με την ομάδα δανείων στο 210 38 98 850 ή στο loan@properties4sale.gr

❮ επιστροφή στην αρχική σελίδα